НВО и ДЗИ

НВО 4 клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

НВО 10 клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

 

Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

– за ниво А2, начало 11,30 часа

– за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

 

ДЗИ 12 клас

Сесия май-юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

 

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –

 

31 май 2023 г.

Сесия август-септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август
2023 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК,
регистриране на заявленията в единната
информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и
издаване на служебни бележки
26.06.2023 г. –
07.07.2023 г.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане: До 23.08.2023 г.

Facebook Коментари