Обществен съвет

Ние сме родители на деца учащи в 192 СУ “Христо Ботев” в с. Бистица.
Събра ни идеята да помагаме за развитието на нашето училище, както и възможността да упражняваме пряк родителски контрол върху управлението му.

Новите Закон за предучилищното и училищното образование и Правилник за дейността на обществените съвети, дават възможност на заинтересованите родители и общественици, да участват и контролират процесите и управлението в българските училища.

Новата образователна структура и предефинирането на видовете училищна подготовка, създават много неясноти пред родителите.

Общественият съвет може да участва активно в изграждането на  стратегията за развитие на училището. Съгласува училищния учебен план, както и избора на учебници.

Може да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието и да дава становище по разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.

Общественият съвет към 192 СУ се състои от пет члена. Четири от тях са родители, избрани от представителите на всички класове и един представител на общината.

За контакти:
os192@hristobotev.net

 

Членове

 

Новини на обществения съвет

 

Документи на обществения съвет

Facebook Коментари